arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

"Jos huomaat ratsastavasi kuolleella hevosella"

  • Humusta
    Humusta
  • Camille Barr‏@
    Camille Barr‏@

 ”Jos huomaat ratsastavasi kuolleella hevosella, niin ainoa oikea strategia on nousta satulasta”, toteaa Dakota-intiaanien viisaus.

Amerikassa on nyt ymmärretty, että heidän kannattaa palauttaa hiili preerian viljelyksille. Hiili maaperässä parantaa viljavuutta ja vedenpidätyskykyä.

 

Ilmastoasioita on pohdittu jo hyvän tovin, tässä vielä esimerkkejä siitä! Kts. linkit! Ihmisen aikaansaama muutos ilmakehän kasvihuonekaasuihin ensisijaisesti liittyy maankäyttöön ja kyllä teollisuudellakin on osuutensa muutoksessa (black carbon). Kehityksen suunta voidaan muuttaa, keinoja esim. hiilensitomiseen on jo olemassa.

 

Soil holds more than three times the carbon found in the atmosphere, yet its potential in reducing atmospheric carbon-dioxide levels and mitigating global warming is barely understood. A researcher has discovered that vast amounts of carbon can be stored by soil minerals more than a foot below the surface.https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171108092406.htm

 

”Maaperässä on yli kolme kertaa hiilidioksidia enemmän kuin ilmakehässä, mutta sen mahdollisuuksia vähentää ilmakehän hiilidioksiditasoja ja lieventää ilmaston lämpenemistä tuskin ymmärretään. Tutkija on havainnut, että maa-ainekset voivat varastoida runsaasti hiiltä hiukan syvemmällä kuin 30 cm pinnan alapuolella.”

 

Puutavaraa on suunniteltu haudattavaksi maaperään, mutta tällaiseen paniikkiin ei ole mitään syytä, järkevää on käyttää puuta rakentamiseen, jolloin hiili säilyy rakennuksessa useita vuosikymmeniä jopa satoja vuosia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2266747/

 

”The development of a climate model is a long-term project. When releasing a new model or new version of a model, a series of submodels, sometimes developed or improved over years in separate teams, are combined and optimized together to produce a climate that matches some key aspects of the observed climate. While the fundamental physics of climate is generally well established, submodels or parameterizations are approximate, either because of numerical cost issues (limitations in grid resolution, acceleration of radiative transfer computation) or, more fundamentally, because they try to summarize complex and multiscale processes through an idealized and approximate representation.” http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-15-00135.1

 

”Ilmastomallin kehittäminen on pitkän aikavälin projekti. Kun esitetään uutta mallia tai uuden version mallista, sarjan alamalleja, aikoinaan kehitetty tai parannettu vuosien varrella erillisissä ryhmissä, yhdistetään ja optimoidaan yhdessä tuottamaan ilmastoa, joka vastaa erästä havaittua ilmastoa. Vaikka ilmaston perusfysiikka on yleensä vakiintunutta, alamallit tai parametroinnit ovat likimääräisiä, joko numeeristen kustannusongelmien vuoksi (raja-arvot, säteilysiirtonopeuden kiihtyvyyden laskenta) tai, pohjimmiltaan, koska he yrittävät tiivistää monimutkaisia ja monivaiheisia prosesseja ihanteellisella ja likimääräisellä esityksellä.”

Adapting to Elevated CO2

High carbon dioxide levels can irreversibly rev up a cyanobacterium’s ability to fix nitrogen over the long term, a study finds. https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43888/title/Adapting-to-Elevated-CO2/

 

 

Mukauttaminen korotettuun hiilidioksidiin

 

Korkea hiilidioksidipitoisuus voi peruuttamattomasti kiihdyttää syanobakteerin kykyä korjata talteen typpeä pitkällä aikavälillä, tutkimus toteaa.

 

A key phytoplankton can adapt metabolically to long-term high carbon dioxide (CO2) levels, and those adaptive changes can become permanent, according to a study published today (September 1) in Nature Communications.

 

Keskeinen kasviplankton voi sopeutua metabolisesti pitkän aikavälin korkeaan hiilidioksidi (CO2) tasoon, ja niistä mukautuvista muutoksista voi tulla pysyviä, tutkimus julkaistiin tänään (syyskuu 1) Nature Communications -julkaisussa.

 

Researchers at the University of Southern California (USC) and the Woods Hole Oceanographic Institute in Massachusetts grew Trichodesmium erythraeum, a cyanobacterium common in oceans, in carbon dioxide levels that mimicked the projected atmospheric levels in 2100—approximately double the current levels—for four-and-a-half years. The cyanobacteria responded with increased growth and higher nitrogen fixation rates. When returned to lower CO2 levels, the T. Erythraeum did not decrease their growth or nitrogen fixation rates.

 

Etelä-Kalifornian yliopistossa (USC) ja Woods Hole Oceanographic Institutissa Massachusettsissa tutkijat kasvattivat Trichodesmium erythraeum, yleistä valtameriin liittyvää syanobakteeria hiilidioksidipitoisuuksissa, jotka mukailivat ennustettua ilmakehää vuonna 2100 - likimain kaksinkertaisina nykyiset tasot – puolen vuoden ajan. Syanobakteerit vastasivat kasvuun ja lisääntyneeseen typensidontaan. Palautettaessa alhaisempaan CO2-tasoon Trichodesmium erythraeum ei vähentänyt kasvua tai typensidontaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset