arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Englannin hallitus pyysi selvityksen energia-asioihin liittyen

  • Emyr Griffiths
    Emyr Griffiths

Hallituksilla on ollut tarvetta ohjailla energiamarkkinoita, miten hyvin siinä ovat hallitukset onnistuneet? 

Dieter Helm on Englannin hallituksen osalta tehnyt selvityksen energiamarkkinoista Englannissa. Kritiikki kohdistuu kustannuspaineeseen ja hallituksen tukipolitiikkaan ja tavasta antaa lobbareille ja alan yrityksille vapaat kädet toimiahttps://www.gov.uk/government/publications/cost-of...

Ongelmat ovat päässeet paisumaan Englannissa ja nyt syytetään edellisiä hallituksia uusiutuvan energian politiikasta, josta on tullut kallis ja tehoton, hiilidioksidipäästöihin ei sillä ole vaikutusta.

Puhtaasti taloudellisesti analysoituna tuulivoima ei ole täyttänyt odotuksia, hiilidioksidin määrää ilmakehässä niillä ei ole myöskään voitu vähentää, jaksollisen tuotannon takia. Kansalaisten osalle on jäänyt maksaa kovempi hinta sähköstä, lisäksi tämä tuulivoiman edistämispolitiikka tulee maksamaan vielä kovemman hinnan osalle asukkaille tuulivoimapaikkakunnilla. Matalataajuista melua ei ole otettu huomioon melumallinnuksissa.

 

”Energia

Energiapolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriön keskeisiä tehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä ydinenergian sääntely. Ministeriölle kuuluu myös päästökaupan toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen.” 

 

EDIT: Dieter Helm: "A mass of interventions, and especially technology-specific contracts, in turn attracts vested interests. The implication of the state determining almost all investments is that the state – and not the consumer – is now the major client. Energy policy has been partly captured, with the result that our decarbonisation is slower and more costly than it need be; our security of supply is weaker than it should be; and households and industry pay too much for their energy." 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Englannissakin energiaintensiivinen teollisuus on siirtynyt ulos maasta, ja jos nyt joku väittää, että uusiutuvan jaksollisen energian ansiota on hiilidioksidin väheneminen toteutunut, on väärässä.

Dieter Helm: "A mass of interventions, and especially technology-specific contracts, in turn attracts vested interests. The implication of the state determining almost all investments is that the state – and not the consumer – is now the major client. Energy policy has been partly captured, with the result that our decarbonisation is slower and more costly than it need be; our security of supply is weaker than it should be; and households and industry pay too much for their energy." 

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ruotsissa asioihin puututaan, joidenkin tuulivoimaloiden myynti on kielletty toistaiseksi, ja selvitykset jatkuu.

Olagliga vindkraftverk i Sverige

"Tietenkin viranomaiset tietävät, että Ruotsissa ei otettaisi käyttöön tuuliturbiineja, jos direktiivin säännöksiä sovellettaisiin. Siksi niitä ei sovelleta."

http://klimatsans.com/2017/11/01/olagliga-vindkraf...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Vapaa käännös tekstistä ruotsista suomeksi Tanskalaisesta Insinööri-lehdestä:

Miljöstyrelse: Regler för vindkraftverk är fortfarande i strid med EU-lag
Ympäristöhallinto: Tuulivoimaa koskevat säädökset ovat edelleen ristiriidassa EU-lakien kanssa.

Miljöstyrelsen ska nu utvärdera om den danska kungörelsen om buller orsakat av vindkraft är laglig eller inte. Tills vidare kallar styrelsen den ett ”gränsfall”, men fortsätter att använda den.

Ympäristöhallinto aikoo nyt selvittää onko Tanskan tuulivoimaloiden tuottamaa melua koskeva asetus lainmukainen vai ei. Hallinnon mukaan kyse on ”rajatapauksesta”, mutta sen säädöksiä tullaan edelleen noudattamaan.

Av Kristoffer Lassen Jörgensen 18. okt 2017 kl 16:18
Kristoffer Larssen Jörgensen 18. lokak. 2017 klo 16:18
Det kommer fortfarande att vara möjligt att ansöka om och genomföra nya vindkraftsprojekt även om kungörelsen om vindkraftbuller ”utgör ett gränsfall” i förhållande till att följa EU-lagstiftningen.

Näin ollen on edelleen mahdollista anoa lupia uusille tuulivoimaprojekteille ja myös toteuttaa projekteja, vaikkakin tuulivoimamelua koskevan asetuksen lainmukaisuutta suhteessa EU-lainsäädäntöön ja sen noudattamiseen kutsutaan ”rajatapaukseksi”.
Det meddelar Miljöstyrelsen och upplyser samtidigt, att de har satt i gång en miljöutvärdering av kungörelsen för att säkerställa, att den är giltig under EU-direktivet om miljöutvärdering av planer och program (SMV-direktivet).

Ympäristöhallinto tiedottaa lisäksi, että hallinto on aloittanut asetusta ja sen säätämää ympäristöarvointia koskevan selvityksen varmistuakseen, että asetus on EU-direktiivin (SMV-direktiivi) mukainen.

”Klart olaglig procedur”
”Selvästi laiton menettely”
Slutsatsen från miljöjuristen Peter Pogh var för övrigt tydlig tidigare i år. Han förklarade för Energi-, Försörjnings och Klimatutskottet, att två EU-domar har direkt inverkan på giltigheten av vindkraftskungörelsen och tillstånd utfärdade under dess användning.

Ympäristölakimies Peter Pogh’in Energia- Huolto ja Ilmastovaliokunnallle aiemmin vuoden aikana antama kannanotto oli selvä: kahdella EU:n antamalla tuomiolla/päätöksellä on suora vaikutus siihen onko tuulivoima-asetus lainmukainen ja myös niihin lupiin, joita sen nojalla on myönnetty.

(”Begäran om förhandsavgörande – Miljökonsekvensbedömning av vissa planer och program – Direktiv 2001/42/EG – Artiklarna 2 a och 3.2 a – Begreppet 'planer och program’ – Villkor i en kungörelse för byggnation av vindkraftverk – Bestämmelser rörande bland annat säkerhetsåtgärder, kontrollåtgärder, reparationsåtgärder, ställande av säkerhet och bullernormer fastställda med beaktande av för vilket ändamål som områdena ska användas”

Ennakkoratkaisupyyntö – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Direktiivi 2001/42/EY – 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – ”Suunnitelmien ja ohjelmien” käsite – Tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksella – Säännökset, jotka koskevat erityisesti suoja-, valvonta-, kunnostus- ja turvaamistoimenpiteitä sekä alueiden käyttötarkoituksen mukaan vahvistettuja äänitasoa koskevia normeja

Præjudiciel forelæggelse – vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet – direktiv 2001/42/EF – artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a) – begrebet »planer og programmer« – krav til opstilling af vindmøller fastsat i en anordning – bestemmelser, der navnlig vedrører foranstaltninger med henblik på sikkerhed, kontrol, reetablering og sikkerhedsstillelse samt regler for støjniveauet som defineret i forhold til anvendelsen af områderne«)

Läs också: EU-dom kan stoppa alla danska vindkraftsprojekt
Lue myös: EU-tuomio voi pysäyttää kaikki tanskalaiset tuulivoimaprojektit

”Det kan inte för närvarande ges tillstånd till att uppföra vindkraftverk innan den danska vindkraftskungörelsen är lagligen fastställd vid en särskild miljöutvärderingsprocedur. Det är tal om en klart olaglig handläggning i strid med bindande EU-regler”, förklarade han senare

”Tällä hetkellä ei voida antaa lupia rakentaa tuulivoimaloita ennen kuin Tanskan tuulivoima-asetus on laillisesti hyväksytty erityisessä ympäristöarviointimenettelyssä. On kyse selvästi laittomasta käsittelystä/menettelystä (handläggning), joka on ristiriidassa sitovien EU-määräysten kanssa”, hän (Peter Pogh) selitti myöhemmin Jyllandspostenille.

Den utvärderingen är myndigheterna inte eniga om. Det meddelade miljöminister Esben Lunde Larsen i april i ett ministersvar till Pia Olsen Dyhr (SF). Han svarade, att ärendebehandlingen vid vindkraftsprojekt borde ske enligt de gällande reglerna till dess att ministeriet hade gjort en analys av domarna, och kunde förhålla sig till deras konsekvenser för kungörelsen.

Ympäristöministeri Esben Lunde Larsen ilmoitti huhtikuussa ministerivastauksessa Pia Olsen Dyhrille (SF), että viranomaiset eivät ole Poghin kanssa samaa mieltä. Hän (Larsen) vastasi, että asian käsittely tuulivoimahankkeissa tulisi tapahtua voimassa olevien määräysten mukaisesti siihen asti kunnes ministeriö on analysoinut tuomiot ja pystyy ottamaan kantaa niiden vaikutuksista asetukseen.

Nu meddelar de, att man fortsatt kan genomföra och ansöka om vindkraftsprojekt under gällande lagstiftning till dess att en ny miljöutvärdering träder i kraft.

Nyt he (ministerit) tiedottavat, että edelleen voi anoa lupia ja toteuttaa tuulivoimaprojekteja voimassa olevan lain mukaisesti siihen asti kunnes uusi ympäristöarviointimenettely saa lainvoiman.

Kungörelsen kan vara ogiltig
Asetus voi olla ilman lainvoimaa/lainvastainen

Problemet med den danska lagstiftningen är, att den i utarbetandet inte har följt reglerna i EU’s SMV-direktiv. Direktivet innehåller krav på en tidigare utförd strategisk miljöutvärdering (SMV) och offentligt samråd i samband med planer och program.

Tanskan kyseisen lainsäädännön ongelma on, että sitä laadittaessa ei ole noudatettu EU:n SMV-direktiivin säädöksiä koskien ympäristövaikutusten arviointia. Direktiivi sisältää vaatimuksia aiemmin tehdystä strategisesta ympäristöarvioinnista (tanskaksi SMV) ja vaatimuksia julkisista neuvotteluista koskien suunnitelmia ja ohjelmia.

Det uppfyller den danska kungörelsen inte, och två domar, där EU-domstolen tolkade SMV-direktivet, kan därför betyda, att den danska kungörelsen är ogiltig.

Koska Tanskan asetus ei täytä näitä vaatimuksia, eikä noudata niitä kahta EU-tuomioistuimen päätöstä koskien SMV-direktiiviä, voi se tarkoittaa, että Tanskan asetus ei ole lainmukainen.

Ärendet vid EU-domstolen handlade om Valloniens vindkraftskungörelse. Enligt domstolens tolkning av SMV-direktivet skall beteckningen ”planer och program” tolkas brett, och därför gällde kraven i SMV-direktivet också för den vallonska kungörelsen.

EU-tuomioistuimessa ollut asia käsitteli Vallonian tuulivoima-asetusta. Tuomioistuimen tulkitessa SMV-direktiiviä on ilmausta ”suunnitelmat ja ohjelmat” tulkittava laajasti, ja siksi SMV-direktiivissä olevat vaatimukset koskivat myös Vallonian asetusta.

Domstolen fastslog, att vindkraftsverk inte kan byggas, utan att SMV-direktivet är inarbetat i lagen. Likheterna mellan den omfattande kungörelsen och den danska betyder enligt Peter Pogh, att domen också har verkan här hemma.

Tuomioistuin päätti, että tuulivoimaloita ei voida rakentaa, ilman, että SMV-direktiivi on sisällytetty lakiin. Yhtäläisyydet laajan asetuksen ja tanskalaisen välillä tarkoittavat Peter Pogh’in mukaan, että tuomiolla on vaikutusta myös täällä meillä (Tanskassa).

Och miljöstyrelsen anser alltså också nu, att domarna kan betyda, att det finns skyldighet att utföra en miljöutvärdering av den danska kungörelsen, men inte att man behöver vänta med nya vindkraftsprojekt tills en ny kungörelse finns.

Ja siksi siis myös ympäristöhallinto on nyt sitä mieltä, että tuomiot voivat merkitä sitä, että tanskalaisesta asetuksesta on tehtävä ympäristöarvio, mutta ei niin, että täytyy odottaa uusien tuulivoimaprojektien kanssa kunnes uusi asetus on olemassa.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

”Tuulivoima on hyvin tehoton ja kallis tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä." Kritiikin esittää Oxfordin yliopiston energiapolitiikan professori Dieter Helm, jonka Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui puhumaan Suomen vuoden 2050 energia- ja ilmastotiekarttaa suunnitteleville päättäjille. Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi EU:n energiapolitiikan kriitikon opastamaan vuoden 2050 ilmastotiekartan piirtämisessä. 

http://jaakkojuhaniojaniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/142282-talouselama-tuulivoima-ei-kannata-ehka-koskaan 

Näin Dieter Helm jo vuonna 2013

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Englannissa kyllä välillisesti tuulivoimalla on saatu hiilidioksidipäästöt alenevalle käyrälle, kun energian hinta on noussut ja energiaintensiivinen teollisuus on siirtynyt pois maasta.

Dieter Helm on kritiikissään osunut oikeaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset