arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Kuulokynnyksen alittavan äänen häiritsevyydestä

  • Wind farm Victims
    Wind farm Victims

On jo valtavasti todisteita eläimiltä saatu, etteivät ne viihdy tuulivoimaloiden vaikutusalueella. Ja on todisteita, että eläinten kortisolitasot ovat koholla joutuessaan olemaan tuulivoimaloiden lähellä. Ihmiset pakotetaan olemaan koekaniineina, vaikka samaan aikaan huomataan, että vapaana olevat eläimet kaikkoavat tuulivoimaloiden näköpiiristä.

 

Nisäkkäillä, linnuilla ja myös ihmisillä tehdyt kokeet osoittavat, että tasapainoelimen sacculus havaitsee kuulokynnyksen alapuolella olevaa akustista ääntä, ihmisillä sacculus on herkimmillään noin 100 Hz:n äänille.

 

”The mammalian inner ear contains sense organs responsible for detecting sound, gravity and linear acceleration, and angular acceleration. Of these organs, the cochlea is involved in hearing, while the sacculus and utriculus serve to detect linear acceleration. Recent evidence from birds and mammals, including humans, has shown that the sacculus, a hearing organ in many lower vertebrates, has retained some of its ancestral acoustic sensitivity.” https://link.springer.com/article/10.1007/s10162-010-0230-7

 

Nisäkkään sisäkorvassa on tuntoelimiä, jotka ovat vastuussa äänen, painovoiman ja lineaarisen kiihtyvyyden havaitsemisesta ja kulmakiihdytyksestä. Näistä elimistä cochlea on kuuloelin, kun taas sacculus ja utriculus toimivat lineaarisen kiihtyvyyden havaitsemiseksi. Viimeaikaiset todisteet linnuilta ja nisäkkäiltä, myös ihmisiltä, ovat osoittaneet, että sacculus, kuuloelin monilla alemmilla selkärankaisilla, on säilyttänyt jonkin verran esi-isiltä perittyä akustista herkkyyttä.

Public Health Impacts of Wind Turbines
Preparers of the Report: Carl Herbrandson, Ph.D.

Toxicologist and Rita B. Messing, Ph.D. Toxicologist Supervisor, Site Assessment and Consultation

 

Tuulivoimaloiden kansanterveydelliset vaikutukset -raportin valmistelivat Carl Herbrandson, Ph.D.

toksikologi ja Rita B. Messing, Ph.D. toksikologian työnvalvoja, arvioinnin ja kuulemisen sivusto

 

”Most available evidence suggests that reported health effects are related to audible low frequency noise. Complaints appear to rise with increasing outside noise levels above 35 dB(A). It has been hypothesized that direct activation of the vestibular and autonomic nervous system may be responsible for less common complaints, but evidence is scant.”

 

”Useimmat käytettävissä olevat todisteet viittaavat siihen, että raportoidut terveysvaikutukset liittyvät kuultavissa olevaan matalataajuiseen meluun. Valituksia näyttää nousevan yli 35 dB (A) ulkona mitatun melutason. On oletettu, että tasapainoelimen ja autonomisen hermoston suora aktivointi voivat olla vastuussa harvinaisempiin valituksiin, mutta näyttöä on niukasti.”

 

”The vestibular system reacts to changes in head and body orientation in space, and is necessary for maintenance of equilibrium and postural reflexes, for performance of rapid and intricate body movements, and for stabilizing visual images (via the vestibulo-ocular reflex) as the direction of movement changes (Guyton, 1991). ”

 

”Tasapainoelin reagoi pään ja vartalon muutoksiin ympäröivässä tilassa, ja se on välttämätön tasapainon ja asennon refleksien ylläpitämiseksi, nopeiden ja monimutkaisten kehon liikkeiden suorittamiseksi ja vakauttamaan visuaalisia kuvia (tasapainoelimen ja silmärefleksin avulla) kun liikesuunta muuttuu (Guyton, 1991).”

 

”The vestibular apparatus, like the cochlea, is imbedded in temporal bone, and also like the cochlea, hair cells, bathed in vestibular gels, react to pressure changes and transmit signals to nerve fibers in the vestibulocochlear nerve. Two organs, the utricle and saccule, called otolith organs, integrate information about the orientation of the head with respect to gravity. Otoliths are tiny stone-like crystals, embedded in the gels of the utricle and saccule, that float as the head changes position within the gravitational field. This movement is translated to hair cells. Three semi-circular canals, oriented at right angles to each other, detect head rotation. Stimulation of the vestibular apparatus is not directly detected, but results in activation of motor reflexes as noted above (Guyton, 1991).”

 

”Tasapainoelimen kojeet, kuten simpukka, on upotettu ohimoluuhun, ja myös kuten simpukka, karvasolut kylpevät tasapainoelimen geelissä, reagoivat paineen muutoksiin ja välittävät signaaleja hermokuiduilla kuulo- ja tasapainohermoon. Kaksi elintä, utricle ja saccule, nimeltään kuulokivielin elimet, integroivat tietoa pään suunnasta painovoimaan nähden. Otoliitit ovat pieniä kivikiteitä, upotettuna utriclen ja sacculen geeliin, jotka kelluvat kun pään asema muuttuu painovoimakentässä. Tämä liike on käännetty karvasoluille. Kolme puoliympyrän muotoista kanavaa, suunnattuna suorassa kulmassa toisiinsa, havaitsevat pään liikkeen. Tasapainoelimen kojeella stimulointia ei ole suoraan havaittu, mutta johtaa autorefleksien aktivoitumiseen kuten edellä huomattiin (Guyton, 1991).”

 

Like the cochlea, the vestibular apparatus reacts to pressure changes at a range of frequencies; optimal frequencies are lower than for hearing. These pressure changes can be caused by body movements, or by direct bone conduction (as for hearing, above) when vibration is applied directly to the temporal bone (Todd et al., 2008). These investigators found maximal sensitivity at 100 Hz, with some sensitivity down to 12.5 Hz. The saccule, located in temporal bone just under the footplate of the stapes, is the most sound-sensitive of the vestibular organs (Halmagyi et al., 2004). It is known that brief loud clicks (90-95 dB) are detected by the vestibular system, even in deaf people. However, we do not know what the sensitivity of this system is through the entire range of sound stimuli."

 

”Kuten simpukka, tasapainoelimen kojeisto reagoi paineenmuutoksiin eri taajuuksilla; optimaaliset taajuudet ovat kuulokynnystä matalampana. Nämä paineenmuutokset voivat johtua kehon liikkeistä, tai suoralla luuyhteydellä (kuten kuuloa koskien, edellä), kun värähtely kohdistetaan suoraan ohimoluualueeseen (Todd et al., 2008). Nämä tutkijat löysivät maksimaalisen herkkyyden olevan 100 Hz paikkeilla ja jonkin verran herkkyyttä 12,5 Hz asti. Pyöreä rakkula (sacculus) sijaitsee ohimoluussa jalkalevyn ja jalustimen alla, on kaikkein ääniherkin tasapainoelimen elimistä (Halmagyi et al., 2004). Tiedetään, että lyhyet ja kovat klikkaukset (90-95 dB) havaitaan tasapainoelimessä, jopa kuurot havaitsevat. Emme kuitenkaan tiedä, mikä tämän järjestelmän herkkyys on suhteessa koko ääniärsykkeiden kirjoon.”

 

[While vestibular system activation is not directly felt, activation may give rise to a variety of sensations: vertigo, as the eye muscles make compensatory adjustments to rapid angular motion, and a variety of unpleasant sensations related to internal organs. In fact, the vestibular system interacts extensively with the “autonomic” nervous system, which regulates internal body organs (Balaban and Yates, 2004). Sensations and effects correlated with intense vestibular activation include nausea and vomiting and cardiacarrhythmia, blood pressure changes and breathing changes.]

http://docshare.tips/public-health-impacts-wind-turbines_58b6c35bb6d87facac8b4fda.html#

 

 

[Vaikka tasapainoelimen aktivointi ei ole suoraan havaittavissa, aktivointi voi aiheuttaa erilaisia tuntemuksia: huimausta, kun silmälihakset tekevät korvaavia muutoksia vastaamaan nopeita kulmaliikkeitä, ja erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, jotka liittyvät sisäelimiin. Itse asiassa, tasapainoelin on vuorovaikutuksessa laajasti "autonomisen" hermoston kanssa, joka säätelee sisäelimiä (Balaban ja Yates, 2004). Aistimukset ja vaikutukset korreloivat voimakkaana tasapainoelimen aktivoinnin kanssa, mihin liittyy pahoinvointia ja oksentelua sekä sydämen rytmihäiriöitä, verenpaineen muutoksia ja hengitystiheys muuttuu.]

 

”While these effects are induced by relatively intense stimulation, it is also true that A-weighted sound measurements attuned to auditory sensitivity, will underweight low frequencies for which the vestibular system is much more sensitive (Todd et al., 2008). Nevertheless, activation of the vestibular system per se obviously need not give rise to unpleasant sensations. It is not known what stimulus intensities are generally required for for autonomic activation at relatively low frequencies, and it is likely that there is considerable human variability and capacity to adapt to vestibular challenges.”

 

 

”Vaikka nämä vaikutukset aiheuttavat suhteellisen voimakkaan stimulaation, on myös totta, että A-painotetut melutasomittaukset virittyvät kuuloherkkyysalueelle, jotka alipainottavat matalia taajuuksia, joille tasapainoelin on paljon herkempi (Todd et al., 2008). Kuitenkin tasapainoelimen aktivointi ei sinänsä tietenkään tarvitse aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia. Ei tiedetä, mitä ärsykkeen intensiteettiä tarvitaan yleensä autonomista aktivointia varten suhteellisen alhaisilla taajuuksilla, ja on todennäköistä, että on olemassa huomattavaa inhimillistä vaihtelevuutta ja kykyä mukautua tasapainoelimeen liittyviin haasteisiin.”

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ei kansalaisilla ole mitään turvaa länsirannikolla tuulivoimaloiden melu saasteelta, jos päättäjiin uppoaa STY:n propagandat tuulivoimaloiden turvallisuudesta. Ja vielä kun Suomeen tuodaan nyt maailman korkeimpia ja tehokkaampia tuulivoimaloita, äänet ovat vastaavasti moninkertaisia pieniin myllyihin verrattuna.

Valtteri Hongisto, raportin kirjoittajana ja David Oliva mittausten tekijänä:
"Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvaikutukset" - Kesäkuussa 2017

Tutkimuksen rahoittaja on Suomen Tuulivoimayhdistys ry. - eikä mitään terveysvaikutuksia ole koskaan eikä missään muka havaittu.

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/54/fe/5...

Lisää tukea vaan propellien pyörittäjille ja maailma pelastuu! - Rahat tulee valtiolta, ei kai sillä sitten ole mitään väliä mitä veronmaksajat parkuu.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Sama kuvio toistuu joka maassa, Kanadan Ontariossa toteutettiin maksettu tutkimus "Energy policy in this province is industry led and government supported" saman kuvion mukaan. http://www.epaw.org/documents/OWA%20RESPONSE%20DEC...

"This statement by Health Canada is patently ridiculous, and insults the
people who have lost homes, had lives and communities deconstructed,
systematically, and with impunity.
"

Vertaisarvioitu tutkimus valaisee lisää tätä asiaa. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3653647/

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Seisminen värähtely unohtui, kaikki haitat yhteensä tekevät järjettömäksi tämän tuulivoima ideologian. Pohjanmaalla samoin kuin muuallakin ovat kunnat jotka odottivat kultaa ja kunniaa tuulivoiman myötä joutuneet lopulta myöntämään huijatuksi tulemisen kohdallaan. Haitat muodostuvat suuremmiksi kuin paikkakunnalle jäävät hyödyt pitkässä juoksussa.

Näin tuulivoimahankkeet ovat toteutuneet muuallakin maailmassa, sama savolaisittain, "vituiks män" ilmaston lämpenemisen hillintä Suomessa tuulivoimaloilla.

- Ei kukaan voi sanoa etteikö asiasta olisi ollut tietoa, tämäkin VTT:n tutkimus on vuodelta 2010.
"Tuulivoimaloiden tuottama pientaajuinen ja erityisesti infraäänialueen melu etenee myös seismisinä Rayleigh-aaltoina, jotka voivat aiheuttaa rakennusten tärinää [26]. Rayleigh-aallot vaimenevat vain 3 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa, ja ne voivat kytkeytyä edetessään ilmaääneksi."

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/T2529.pdf

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tietoa on ollut ja asiasta on tiedotettu, lisäksi viimeaikainen voimakas infraäänen ja matalataajuisen melun lisääntyminen teollisuusluokan tuulivoimaloista on tullut yllätyksenä kun on mitattu asianmukaisilla mittareilla. Nyt on sellainen vaihe meneillään, ettei oikein tiedetä mitä pitäisi tehdä.

”Kelley and his colleagues’ research was promoted at conferences on wind turbine noise but seems to have been ignored or forgotten, so the problem continues to be seriously underestimated. When measured using a tool which can detect it, levels of Infrasound and low frequency noise are disturbingly high, with ‘sound pressure levels’ greater than previously thought possible [66]. It has also been demonstrated that infrasonic noise interferes with the micro-mechanics of the human inner ear [67]. ” http://file.scirp.org/pdf/JSS_2017051214293370.pdf

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Vaikka tuosta tuurivoimasta "harjattaisiin" kaikki terveys- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien kiinteistöjen arvonalennus, pois, niin tuollainen hyppelehtivä energia ei voi olla tukemisen arvoista:

http://www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/kulutus-ja...

(Graafissa tuotanto välillä 9.2.2017 - 10.6.2017)

Ymmärrän tuet, jos niillä tuetaan välttämätöntä tuotantoa, kuten monissa tapauksissa maataloustuet mutta en tuulen tukemista enkä myöskään sen toisen"ilmaisen" energian hypetystä. No tällä hetkellä se jälkimmäinen ehkä tuottaa jotain.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Olet oikeassa, tuskin kukaan myöskään koskaan esittää tuurivoiman todellisia kustannuksia?

Näin arvioita sähkön varastoinnin kustannuksista per kWh, oli vaatimattomasti 1000 €/kWh.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tietoa kyllä on meluista ja miten tutkimukset pitäisi suorittaa. Kunnissa,KHO.ssa ja eri viranomaisten toimesta piiloudutaan vain konsulttien väärien tutkimusten taakse.

Samat konsultit asialla tuulivoimaloissakin kuin murskaamoilla ja mittausten virheellisyys on järkyttävää konsulteilla.

Mittauksissa tehdään tahallaan virheitä liian matalat lähtötaso ja ihmisten kokeman häiriön kanalta merkitykselliset toiminnot jätetty käsittelemättä.
Murskaamoilla konsulteilla lähtötaso yksi pora 80 db ja siitä lähdetään melua pienentämään. Vaikka todellisuus yksi pora 120 db ja tutkitusti tiedetään kuinka melu moninkertaistuu, kun toimintoja on todellisuudessa moninkertaisesti samoin impulssimelu huomioimatta.

MELUN LEVIÄMINEN JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT jätetään huomioimatta.

Ihminen kyllä havaitsee melun ja äänen aiheuttamat paineen vaihtelut voidaan havaita kuuloaistimuksena, tuntoaistimuksena tai mittaamalla.
Tuulivoimaloiden todelliset kustannukset ihmisten terveys ja koti menetetään huomioimatta.
MELU on ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin terveydelle vahingollista tai hyvinvoinnille haitallista.
Keho alkaa reagoida ääniin Lamax tason ollessa yli 33 dB. Lisäksi sydän, verisuonitaudit ym.seurausta korkeasta melusta.

Kokemuksesta voin sanoa melu muuttuu stressiksi silloin, kun yksilöllä ei
ole keinoja sen torjumiseksi.
Yhdeksän vuotta oli jätettävä koti aamusta iltaan, koska lasten kanssa oli mahdottomuus olla kotona.

Oikeus KHO.ta myöten (vahingonkorvauskanteessa) vahvisti yli 100 db melut pihoissa ja konsultit lupa päätöksissä tekevät louhimot meluttomasksi ja KHO vahvistaa meluttomuuden päätöksissään. Viranomaiset eivät puuttuneet vaikka vahingonkorvaus kanteessa kohtuuton melu haitta tuli toteen näytettyä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Melu on vasta nyt nousemassa yhdeksi vakavimmista ympäristöhaitoista.

Aikaisemmin on virheellisesti pantu sydän- ja keuhkosairaudet ilmansaasteiden piikkiin. Suomessakin vaikka täällä on maailman puhtain ilma. No todellisuudessa liiallinen melu saattaa olla useimpien sedän- ja verisuonisairauksien todellinen aiheuttaja.

Amerikassa nostetaan jo näitäkin asioita esille ja oikein kehotetaan kansalaisia tuomaan epäkohtia viranomaisten tietoon, jotta asioihin voidaan vaikuttaa. Kansalaisten terveydentila on nyt etusijalla.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset